WIADOMOŚCI

SPORT

Niedziela, 17 października
im. Małgorzaty, Wiktora

powiat świdnicki: Sesja w powiecie

Poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 17:54
Autor: red
Fot. Starostwo Powiatowe Świdnica
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się we wtorek, 31 sierpnia, o godz. 16, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

5. Zgłoszenie uwag do protokołu XXVI sesji Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;

c) w sprawie powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Marcinowice;

d) w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 2911 D oraz drogi nr 2910 D kategorii drogi powiatowej;

e) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;

f) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

g) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek, dla których organemprowadzącym jest Powiat Świdnicki;

h) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

i) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania;

j) w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2021-2023.

11. Wnioski i oświadczenia.

12. Informacje dla radnych.

13. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Czytaj również

Zrównoważony transport

Zajęcia kulinarne

Spotkanie z przedsiębiorcami

Z wizytą w Mrowinach

Pojemniki na baterie

Zainwestują na Pogodnej

Warsztaty florystyczne

Konsultacje trwają

Szeroka gama filmów

Nagrody dla nauczycieli

Wybudują chodnik

Ćwiczenia na tamie