WIADOMOŚCI

SPORT

Wtorek, 18 stycznia
im. Małgorzaty, Piotra

Strzegom: Sesja w Strzegomiu

Czwartek, 21 października 2021, 15:21
Autor: red
Fot. UM Strzegom
27 października br. godz. 15:00 w sali konferencyjnej UM odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Porządek obrad:

Otwarcie.
Stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Powołanie Komisji Wnioskowej.
Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Strzegom oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom za I półrocze 2021 roku:
a) wystąpienie burmistrza Strzegomia,
b) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza Strzegomia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku,
c) dyskusja.
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2021 - 2031,
b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2021,
c) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,
e) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom,
f) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Skarżyce, gmina Strzegom,
g) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom,
h) w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 51,
i) w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Jaroszów,
j) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".
Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.
Informacja o pracach przewodniczącego rady między sesjami.
Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
Zamknięcie sesji.

Ogłoszenia

Czytaj również

Świdnica przeciw przemocy

Po odbiorze technicznym

Witamy Nowy Rok

Loteria fantowa

Konkurs przedłużony

Dziś Wigilia

Mniej pieniędzy dla ZIT–ów?

Skrajna nieodpowiedzialność

Chronią zdrowie psychiczne

Wizyta popularnego pisarza

Mogą oddać opony

Świątecznie z sołtysami