WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 16 maja
im. Andrzeja, Szymona

Rusko: Ważne dla mieszkańców Ruska

Wtorek, 11 stycznia 2022, 13:16
Autor: red
Fot. UM Strzegom
W związku z małym przyrostem wykonanych podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. przypomina o konieczności wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusko.

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rusko” zrealizowano w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i czystości porządku w gminach, obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest niezwłoczne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Powyższe ma bezpośredni wpływ na spełnienie celu operacji i rozliczenia uzyskanej dotacji.
W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku, spółka jako beneficjent zadania narażona zostanie na utratę dofinansowania w formie dotacji, natomiast koszty za budowę kanalizacji sanitarnej poniosą mieszkańcy.

W wyniku realizacji tej inwestycji zostanie osiągnięty cel tj. poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej we wsi Rusko (obszar wiejski) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–tłocznej, zapewniającej dostęp do podstawowych usług dla ludności i gospodarki w zakresie odprowadzania ścieków.

Przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania przez mieszkańców gminy Strzegom, na obszarach nowo skanalizowanych z uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Strzegom. Informacji w sprawie dofinansowania udziela Urząd Miejski w Strzegomiu.

Czytaj również

Bajkowo w bibliotece

Skarbnik na kongresie

Najmłodsi czytelnicy

Smaki świata

Policja dla dzieci

Czujny senior

Na urządzenia melioracyjne

Dzień Flagi

Filateliści zapraszają

Jaworzyna na targach

Rozwiń skrzydła

Dentobus w szkołach